"Türkmen tranzit merkezi" Hususy kärhanasy
Ulag

Ulag-ekspeditorçylyk hyzmatlary


"Türkmen tranzit merkezi" HK ulagyň dürli görnüşlerinde ýükleri Türkmenistanyň islendik nokadyna we daşary ýurtlara daşamagy guraýar. Biziň kärhanamyzyň hünärmenleri ýükleri ibermegiň meýilnamasyny gysga möhletde we ýokary derejede kesgitlemäge ýardam berer.

Gümrük

Gümrük dellalyk hyzmatlary


"Türkmen tranzit merkezi" HK eksport-import ýüki gümrük taýdan resmileşdirmek üçin Ýük gümrük deklarasiýasynyň Size dogry we tiz wagtynda dolduryp bermegiň özüne maksat edinýär. Biziň hünärmenlerimiz bu işe jogapkärçilikli çemeleşýärler.

Resminamalar

Resminamalary taýýarlamak


"Türkmen trsanzit merkezi" HK daşary ýurtlara ugratmak üçin wizaňyzy, ýüki ulagyň haltalaryny, TIR Carnet resminamalary, ýüki ätiýaçlandyrma we beýleki degişli uly täsirli netijeleri üpjün edýär. Biziň hünärmenlerimiz ýüki halkara resmileşdirilmäge ýardam we öz maslahatlaryny bermäge taýýar.